Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Moadiem Over ons English
2 Getuigen

Mark-Jan Koster

Auteur:
Mark-Jan Koster

Home >> Artikelen "Er wordt gezegd ..." >> De 2 Getuigen

De 2 Getuigen

12 Chesjwan 5776 | 25 oktober 2015

Ja, daar zou ik een artikel over schrijven. Ik heb het dan over de 2 getuigen vanuit Openbaring hoofdstuk 11. De artikelen die ik op mijn blog had geplaatst over de 2 getuigen deel 1 en 2 zijn samengevoegd tot 1 geheel, waarbij er stukken verwijderd zijn en een ander stuk is toegevoegd wat er eerst niet in stond. Aan het eind van dit artikel haal ik nog even de wederkomst van Yeshua aan en hoe ik daarover denk wanneer deze ongeveer zou moeten komen. Ik leef daar niet naar, d.w.z. dat ik niet toe leef naar dat moment. Het is mijn hart die bepaald wat er met mij gebeurd tijdens de wederkomst, in hoeverre deze staat in liefde en niets anders dan dat. Elk uiterlijke handeling t.o.v. de wederkomst heeft geen enkele meerwaarde, dus mensen die hun baan opzeggen of dat soort zaken, worden toch behoorlijk misleid! En ik wil ook alvast aankaarten dat je niemand moet geloven op zijn/haar woord wanneer de wederkomst plaatsvindt! Je kunt het aan de tekenen in deze duistere wereld zien dat het niet lang kan duren, maar alleen de Vader weet wanneer het tijd is en dat kan in feite op elk moment gebeuren. Alleen wij mensen menen overal een precieze tijd voor te hebben …

Ik geloof niet dat de 2 getuigen 2 mensen zijn en ik zal zo duidelijk mogelijk uitleggen waarom. Beginnend met vers 3 gekopieerd uit een online Bijbel:

En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed. (In mijn Bijbel staat het vertaald als boetekleed.)

Mij gaat het dan om het eerste gedeelte ‘Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven’. Met andere woorden, deze 2 getuigen worden niet gestuurd, ze zijn er al. Het verschil is dat in deze profetie de 2 getuigen macht gegeven wordt voor 1260 dagen. Nu kan die 1260 dagen ook anders bekeken worden, omdat zowel in Numeri als bij Ezechiël staat dat 1 dag gerekend wordt als 1 jaar. (Numeri 14:33,34 en Ezechiël 4:4-6). Dat zou dan een aardige lange periode zijn en ze zullen dan meteen de oudste mensen zijn die op aarde ooit geleefd hebben. Dat geloof ik dus niet, maar wat geloof ik wel? Ik wil even terug gaan naar Deuteronomium 30:19 waar het volgende staat:

Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;

Wederom gaat het mij in eerste instantie om het eerste gedeelte. Waarom zouden deze aangestelde getuigen niet dezelfde getuigen zijn als in Openbaring 11? Want ten eerste zie je in vers 3 dat bestaande getuigen macht gegeven worden en lees je niet dat in deze profetie getuigen gestuurd worden. En als je dan ook verder leest wat voor macht ze hebben, lijkt dat geheel gebaseerd te zijn op de natuur. Vers 6:

Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen.

Hoe vaak hoor je de laatste tijd wel niet over droogte periodes over de hele wereld? En dit is niet alleen dit jaar, ook vele jaren voorheen. Hoe vaak lees je wel niet verhalen over water die ineens rood gekleurd is? Recent nog ergens in Turkije, wat door een bepaalde soort alg ontstaan was. Allemaal natuurverschijnselen die echter wel te maken hebben met deze profetie. Hoeveel ziektes zijn er wel niet en hoeveel epidemie uitbraken? Teveel om op te noemen. Ook onder het dierenrijk zijn epidemieën en ja zelf onder het plantenrijk! Waar zijn dan die 2 letterlijk menselijke getuigen die aan het profeteren zijn? Ik vind zelf dat de natuur ons heel goed profeteert waar we mee bezig zijn. Als wij naar gas boren, volgen er aardbevingen. Als wij kolen uit de grond halen voor verbranding, ontstaat er luchtvervuiling. Waar de lucht vervuild is, moeten er zwaardere winden komen om de lucht iets te klaren. Waar bomen omgehakt worden, volgen er aardverschuivingen, omdat het water niet meer tegengehouden wordt door de wortels van de bomen. En dit allemaal is geen machtige profetie? Vers 5:

En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.

Als je de Bijbel leest, dan lees je vaak dat er gewezen wordt op het hart van de mens. Daar moet liefde in zitten, geen eigenliefde. Je kunt met je mond spreken over liefde, anderen onderwijzen over liefde, maar als je in je hart niet deze liefde hebt, dan ben je niets anders dan waar Yeshua eens over gesproken heeft in Mattheus 23 vanaf vers 1:

Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op den stoel van Mozes; Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.

Ik zou wel heel Mattheus 23 willen kopiëren en plakken, want dat is zeer zeker de moeite waard, maar ik ga er van uit dat iedereen wel een Bijbel heeft om in te lezen. De reden waarom ik dit aanhaal, is vers 1 van Openbaring 11:

En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.

Als we dit letterlijk interpreteren, dan worden alleen die mensen gemeten die in de tempel (die niet meer bestaat) zijn en daarin aanbidden. Maar als we nou dat andere belangrijke punt aanhalen, namelijk het hart van de mens waar de liefde zit, dan kan het hart van de mens gezien worden als jouw tempel en de offers die je in je hart doet als jouw altaar. Als we dan deze eerste vers lezen, dan zou er kunnen staan: 'Sta op en meet het hart van de mensen en de offers die ze hebben gemaakt en meet diegene die in het hart aanbidden'.
We gaan even verder met vers 2:

2. En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.

Hier zou je ook het volgende op kunnen maken; iemand die zegt altijd het Woord van God onderhouden te hebben, maar dit alleen maar gedaan heeft om zijn/haar eigen tuin te bereiden, zal ook gezien worden als heidens. Ook diegenen die niet in het hart aanbidden, maar uiterlijk aanbidden, zal als heidens gezien worden. Enig idee hoeveel dat zullen zijn? Heel veel!

Goed, nu heb ik bijna elke vers van Openbaring 11 aangehaald tot aan vers 7. Vers 4 laat ik even achterwege, want daarover kan ik ook een heel artikel schrijven, maar dan wordt het echt te lang. Ik hoop dat je het er mee eens bent dat tot aan vers 7, dit helemaal geen verkeerde gedachte is. Maar dan de volgende verzen, Openbaring 11:7,8

En als zij hun getuigenis zullen geeindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.
En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.

Aan de hand hiervan zou je moeten denken dat het wel 2 personen moeten zijn, dus ik dacht dat deze verzen misschien verkeerd vertaald zijn of toegevoegd zijn om ons te laten geloven dat het om 2 letterlijke personen gaat. Door een aanwijzing van Jeannette (mijn zus), kwam ik erachter dat ik in eerste instantie niet goed gelezen had, ik sloeg zelfs een belangrijk woord over en ten tweede, dat vooral Yochanan (Johannes) in de geest erg bedreven was, waardoor hij ook veel dieper in de geest datgene kon begrijpen wat hem geopenbaard werd en dus ook zo zou schrijven. Ik kwam er niet uit, door ook te letterlijk te lezen.

Waarover getuigen deze 2 getuigen? Over het Woord en over de Liefde. Dus hoe verder de mens afdwaalt van het Woord en dus ook van de Liefde, aangezien het Woord verteld en onderwijst over de Liefde, hoe meer wij dat zullen merken aan de natuurelementen. We weten allemaal dat het beest er alles aan doet om het Woord van God tot zwijgen te brengen. Je kunt dit ook zien als de wereld zelf. De hele wereld streeft naar lust en eigenbelang. Je hoeft maar naar de tv te kijken en de reclames te zien, het staat er vol van. Wetenschappers verklaren elke natuurverschijnsel die er is, ook al moeten ze op bepaalde punten gokken, omdat ze het niet weten. Maar daarmee willen ze bewijzen dat er helemaal geen God is en dat alles gebaseerd is op simpel natuurwetten, die uit zichzelf ontstaan zouden zijn. Alles wordt gedaan om het Woord van God te doden en dat lukt ze ook! Dat is wat naar mijn mening vers 7 vertelt.

In vers 8 staat geschreven dat de ‘dode lichamen’ (wat het Woord en de Liefde inhoud) liggen in de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Waar staat Sodom en waar staat Egypte voor? Sodom voor verleiding, lust en dat soort zaken. Egypte voor de slavernij, in dit geval slavernij van Gods Woord. Ik bedoel hiermee dat door geen geestelijke kennis te hebben van Gods Woord, wij daardoor in slavernij leven. Je ziet dit bijvoorbeeld bij mensen die de Torah opvolgen als zijnde een wet, niet wetende dat zodra jij Gods Woord als wet gaat zien en deze ook gaat opvolgen als een wet, dat er dan ogenblikkelijk ook een Rechter tegenover moet staan! Anders kan het nooit een wet zijn … Je kunt geen wet hebben zonder rechter! En geloof me, je wilt geen oordeel hebben vanuit de kant van de Rechter, maar vanuit de Liefde die onze Vader is. Degene die jij aanbidt, die zal jou ook oordelen! Misschien dat aan de hand van dit voorbeeld Sha’ul (Paulus) beter begrepen kan worden, want hij zegt hetzelfde, bijvoorbeeld in Romeinen 4:15. Hoe kun jij een vrij leven leiden, als deze beïnvloed wordt door een rechter die jou berecht op alles wat je doet? Dat is dus leven in Slavernij, in Egypte. Yeshua is gekruisigd om juist deze slavernij uit ons te drijven en ons te wijzen op het belang van de liefde, op de Vader. Hij heeft het juk van de wet op zich gedragen door deze te vervullen (Torah) en geofferd, maar wij willen blijkbaar niets liever. Handelingen 15:10 en voorgaande spreekt hier ook over.

En nogmaals, dat plaatst ons niet boven de Torah, wat onjuist vertaald is naar wet. Het is een instructie. Ook Sha’ul blijft zeggen ‘in eenheid met Yeshua’ … Geloven in Yeshua is niet in eenheid met Hem zijn, dat ben je door de paden te volgen en te handelen zoals Hij dat gedaan heeft, in liefde! Ik heb een keer een zwak excuus gelezen dat wij ons toch niet kunnen houden aan de geboden en dat daarom Yeshua Zichzelf geofferd heeft, omdat alleen Hij dat kon. Ja, wij kunnen de geboden niet onderhouden, want geen mens leeft zonder zonden. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet kunnen proberen ze te onderhouden. Door te zeggen dat we het toch niet kunnen en daardoor de instructie maar aan onze laars lappen, is niet alleen een zwak excuus, het is jezelf rechtvaardigen voor je eigen zonden. De genade komt pas als je je zonden inziet en ze niet meer doet, waar eerder de wet meer genadeloos was. Er is geen genade als je stug door blijft zondigen, omdat Yeshua toch al voor onze zonden zou zijn gestorven … lang leve de lol … over een koude kermis gesproken … Hoe weet je dat je fout bent geweest in liefde? Door de instructie (Torah) te kennen wat liefde inhoudt en je daaraan proberen te houden … zo simpel kan het zijn …

Eigenlijk spreekt de rest van Openbaring 11 voor zich. Ja, die 3 en een halve dag is nog een uitdaging, maar als ik lees dat velen zich voorbereiden door eten en drinken in te slaan omdat mogelijk de wederkomst een feit kan zijn, dan zegt mij dat genoeg hoe men denkt over deze 3 en een halve dag … zegt trouwens ook over het vertrouwen van deze mensen in Yeshua … maar laat ik daar maar niet verder op in gaan. Maar dat vele mensen verheugd zijn dat Gods Woord neergeslagen is en tevens Zijn geboden van liefde, dat is niet zo verwonderlijk. Ik hoef alleen maar te wijzen naar reclames en waar die over gaan. Als ik alleen daar al een artikel over moet schrijven hoe vaak reclames ingaan tegen Gods Woord, dan gaat dat wel een heel lang artikel worden! Mensen zijn zich daarvan absoluut niet bewust en daardoor ook niet bewust wat de eigenlijke antichrist nu daadwerkelijk is …

Ik hoor en zie veel berichten langskomen dat de wederkomst nog lang niet zal geschiedden. Maar ik ben van mening dat de zogenaamde antichrist nu al zo ver heeft huisgehouden, dat het voor de zogenaamde uitverkorenen amper meer te doen is zich nog staande te houden in deze wereld die alleen gericht is op eigenliefde en eigenbelang. En niet alleen bij mensen die niet gelovig zijn, dat maakt echt geen verschil! Ik voor mijzelf hoop dat de wederkomst spoedig nabij is. De tekenen daarvoor zijn nu wel sterker dan ooit tevoren. Het lijkt mij niet onverstandig jezelf ter rade te gaan waar in liefde je gezondigd hebt en dit als offer te brengen in je hart naar Yeshua, terugverwijzend op deel 1 van dit artikel over dit onderwerp, mijn mening over vers 1 van Openbaring 11.

Onlangs ben ik ook gewezen op een filmpje van Passion For Truth over deze komende tijd en wat je uit de Bijbel kunt halen en wat er gebeurd in de wereld, met betrekking tot de wederkomst van Yeshua. Niet alles wat deze man vertelt ben ik het mee eens, maar hij haalt wel interessante dingen aan. 1 ding wil ik even aanhalen. Op 23 september 2015 is het Yom Kippur en zou dan ook het einde of begin van een jaar zijn en in dit geval het begin van een jubeljaar. Hierover kun je lezen in Leviticus 25. Hierover kan trouwens wel getwist worden wanneer een jaar eindigt en wanneer een jaar begint. Als je naar vers 10 kijkt, dan lijkt het erop dat dan het 50ste jaar begint, wat een jubeljaar is, wat inhoud dat alle schulden gevrijwaard wordt. Maar bij mij schiet nu eigenlijk de volgende gedachte op; kijken we naar het pad van de zon, dan komt deze op in het oosten en gaat via het zuiden onder in het westen. Het noorden wordt door de zon niet aangedaan en kan gerekend worden als duister. Ik heb daar ook eens een stuk over geschreven over de plaatsing van de stammen van Israël om de tent der samenkomst vanuit Numeri 2 en dat de stam ‘Dan’ in het noorden geplaatst wordt. De betekenis van Dan is ‘hij oordeelt.’ Een oordeel ligt niet in de genade van liefde, niet in het licht. Kijk, de Joodse dagen eindigen bij zonsondergang, maar ze beginnen dan ook al de volgende dag. Waarom? Weliswaar staat er ‘toen was het avond geweest en het was morgen geweest’, maar is de reden dat het dag 1 is daadwerkelijk de avond en de morgen, of het licht dat de avond en morgen veroorzaakt? Op deze manier begint de dag pas als het licht wordt, als de eerste zonnestralen schijnen. Dus bij zonsondergang eindigt de dag, bij zonsopkomst begint de dag. De periode daartussen is duisternis, een overbrugging naar de volgende dag. Mee eens? Zelfs Yeshua stelt dat een dag 12 uren heeft, geen 24 uren! (Johannes 11:9) Zelfs wetenschappelijk is aan te tonen dat gemiddeld over 1 jaar overal ter wereld de helft in uren daglicht heeft en de andere helft niet. Bij de polen wordt dit verdeeld over een half jaar, maar elders door de seizoenen heen. De helft van 24 uur is toch echt 12 uur! Stel dat dit ook zo is bij het einde van het jaar en het begin van het jaar. Waarom zou een nieuw jaar beginnen als het oude jaar afgelopen is? Zou daar ook niet een overbrugging plaats kunnen vinden? Want in vers 10 en 11 staat niet letterlijk dat de dag na Yom Kippur meteen het 50ste jaar ingaat (in geval van huidige periode). Er staat dat men het 50ste jaar in moet wijden, maar er staat niet dat dan meteen het 50ste jaar begint. Hoe kun je iets inwijden wat al begonnen is? Als wij namelijk kijken naar Leviticus 23: 5, dan zien wij dat de 14e dag van de eerste maand Pesach is. Dit valt meestal in april, wanneer de lente weer begint, ook daar! Waarom zou dan september de laatste maand zijn en april pas de eerste? Zou hier ook niet de periode van duisternis (winter) overbrugt worden? Iets om over na te denken. Vele verkondigers stellen dat de wederkomst in de herfst moet gebeuren. Ik was het er nooit mee eens, totdat die persoon van Passion For Truth een aantal zaken aanhaalde wat wel heel sterk wees op de herfst. Maar ik kom daar toch weer op terug. Ik ben het daar namelijk niet mee eens en als je weet wat het feest van Pesach inhoud en dat God voorbij gaat aan hen die het bloed op de deuren hebben gesmeerd (geestelijk een deemoedig, liefdevolle hart hebben), dan kun je mij daar ook niet geheel ongelijk in geven! Het jubeljaar is ook een feest van terugkeer, van wederkomst …

Hoe dit in verhouding staat tot de dag des oordeels, ik denk dat ik daar al antwoord op gegeven heb met betrekking tot het hart van de mens. Niet oninteressant.

Shalom.