Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Mark-Jan Koster

Auteur:
Mark-Jan Koster

Gebruikte Bijbelvertalingen:
Herziene Statenvertaling


Home >> Artikelen "Torah" >> Genezing en Gezondheid

Voeding

Voeding is namelijk niet alleen wat je eet en drinkt. Het is alles wat je tot je neemt, of tot je komt. Emotie is dus ook voeding, die zowel positief als negatief kan zijn. Maar voeding is uiteraard ook wat je eet en drinkt. Nu denken veel mensen dat de huidige ziektes vooral hun oorzaak hebben in de vervuilde lucht, chemische bestrijdingsmiddelen en noem maar op. Ja, dat helpt zeer zeker niet. Toch wil ik ook andere mogelijke oorzaken bekijken. Waar ik als eerste naar wil kijken, is wat de Bijbel ons verteld over voedsel tot ons nemen. Uiteraard kunnen we dan niet om Mozes heen, al zegt over het algemeen de christelijke leer ( zoals die hedendaags gepresenteerd wordt ) anders. Juist daarom wil ik hier wat dieper op ingaan, want waarom zou onze Schepper eerst voedselwetten geven om vervolgens deze te ontbinden? Bijbels gezien valt daar nog wel wat over te zeggen, dus laten we daar even iets beter naar kijken.

Voedselwetten

Kijk je er wetenschappelijk naar, dan is het complete onzin wat via Mozes is doorgegeven . Want de mens heeft alleen maar vitaminen, mineralen, eiwitten, vetten en koolhydraten nodig. ( En uiteraard water. ) Dit zit ook in voedsel die volgens de voedselwetten van Mozes verboden zijn! Dus waarom zouden we ons daaraan houden?

Je kunt jezelf echter afvragen waarom die voedselwetten dan wel via Mozes doorgegeven zijn? Althans, de gelovigen onder ons zouden zich dit af kunnen vragen. Heidenen doen dat niet, omdat ze niets met geloof te maken hebben. Ja, hun eigen wetenschappelijke geloof. Als het niets te maken heeft met wat ons lichaam nodig heeft, waar moet het dan wel aan liggen? Heeft iemand daar wel eens over nagedacht? Ik wil beginnen met een tekst van Yeshua ( Jezus ) zelf, die vele malen aangehaald wordt om aan te geven dat de voedselwetten niet meer van toepassing zijn. Ik haal even Markus aan, maar hetzelfde staat ook in Mattheus.
Markus 7:18-23

En Hij zei tegen hen: Bent ook u zo onwetend? Ziet u niet in dat alles wat van buitenaf de mens binnengaat, hem niet kan verontreinigen? Want het komt niet in zijn hart maar in zijn buik en gaat in de afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd. En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.

Ik wil ten eerste aangeven dat het hier niet gaat over onrein voedsel, het gaat over wat in vers 2 staat:

En toen zij zagen dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen brood aten, berispten zij hen.

Niettemin hebben mensen die beweren dat je alles mag eten wel een punt met de volgende zin:

Ziet u niet in dat alles wat van buitenaf de mens binnengaat, hem niet kan verontreinigen?

Een kleine kanttekening hier kan al zijn dat de tegenwoordige mens al ziek wordt als iemand anders ziek is, al is het slechts een verkoudheid. Dus we zijn wel degelijk zeer beïnvloedbaar wat en hoe we iets binnenkrijgen! Dus vanuit dat perspectief bekeken, moet naar mijn mening hier toch echt wat anders bedoeld worden.

Ik wil dit even vergelijken met:
Paulus

Ik wil even Romeinen 14 vers 14 aanhalen, vrij vertaald uit een Orthodox Jewish Bible:

‘Ik heb kennis en zekerheid in de Heer Yehoshua ( in sommige Nederlandse vertalingen staat zelfs zo goed als; ‘ik ben 1 met de Heer Jezus en heb daarom kennis’ ) dat niets onrein is intrinsiek ( van binnenuit, innerlijk, wezenlijk, maar misschien beter ‘in essentie’ ), behalve dan dat wat iemand beschouwd als onrein, voor diegene is het onrein’

Als je dit vergelijkt met wat Yeshua ( Yeshua is een Aramese tak van het Hebreeuwse Yehoshua ) heeft gezegd, dan zie je overeenkomsten. Paulus: Als iemand vanuit zijn/haar hart iets als onrein beschouwd, voor diegene is dat onrein. Yeshua: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen.

Vergelijkbaar:
Lukas 6:45

De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.

Ik zie het als volgt. Het hart is een weerspiegeling. Als je hart onrein is, kun je niet iets buiten je hart als rein beschouwen, maar altijd als onrein. Liefde beschouwd namelijk niets als onrein, maar als tegen de orde van de liefde in. Je hebt pas een rein hart, als deze geheel in liefde is. Als iemand 1 is met Yeshua, dan komen daar geen onreine woorden uit het hart, maar reine woorden en dus is alles rein. In essentie/grondoorzaak is alles rein, maar vanuit een onrein hart niet. Alleen bij mensen die zelf nog niet 1 zijn met Hem en dus niet geheel rein zijn in hart, voor die mensen is het onrein! En dus ook de voeding…

Dit is een punt om goed over na te denken, want niemand kan zomaar zeggen dat hij/zij rein van hart is en toch zeggen velen en zeker christenen, dat voor hen niets onrein is en dus kunnen eten wat ze willen en de geboden van voedsel negeren, want die zijn niet voor ons. Yeshua heeft ons ‘vrijgekocht’. Dat is in mijn ogen een verkeerde interpretatie van wat er gezegd is. Je kunt het namelijk ook anders uitleggen. Voor diegene die het pad willen volgen die Hij bewandeld heeft, evenals degene die daadwerkelijk berouw hebben voor hun gedane zonden, die worden vrij van zonden. De begane zonde/overtreding van de gegeven geboden blijven echter hetzelfde, totdat men inziet dat hij/zij zondig bezig is en niet meer zondigt. Dan is er verlossing mogelijk, niet eerder. En dat kan, omdat Hij alle zonden op zich genomen heeft. Dit was in het eerste Verbond niet zo. Je werd simpelweg afgesneden van de zuivere stam als je zwaar gezondigd had. Mildere zondes moest je offeren aan de hogepriester. Dat is dan ook de brug die Yeshua gebouwd heeft voor de zondaars. Hij is de Hogepriester.

Andere gedachten dat alles voor ons rein is

  1. Het geldt alleen voor de Israëlieten. Ja, in de Bijbel staat inderdaad dat juist dit volk apart gezet is en heilig moet zijn. Daarom mag het geen onreine dieren eten. Maar dan nog ( en zelfs sterker ) kun je jezelf afvragen waarom het voor de Israëlieten onrein is om voedsel tot je te nemen die via Mozes als onrein verklaard is gegeven? En daar kan ik nergens antwoord op vinden, behalve dat God dit als onrein voor de Israëlieten verklaard heeft, dus is het voor hun onrein. Waarom dit onrein is, daar denkt niemand bij na. Een Israëliet is precies dezelfde mens als ieder ander mens. Het eten komt op dezelfde manier binnen, net zoals de vertering daarvan. Geen enkel verschil. En daarbij komt ook nog eens, zijn wij allen nu niet bestemd om heilig te worden?
  2. Gehoorzaamheid. Maar dan komt bij mij de volgende vraag op: zou jij als ouder zijnde je eigen kind een regel opgeven die nergens op gebaseerd is, puur om te testen hoe gehoorzaam jouw kind is? Als je liefde voor je kind hebt, dan kun je hierop toch geen ‘ja’ zeggen? En dan is de liefde van onze Schepper voor ons vele malen groter dan onze liefde voor onze kinderen ooit kan zijn. Wat was ook alweer een andere wet? Ja; “Geef geen valse getuigenis af tegen uw naasten”. Dit is het negende gebod, gegeven via Mozes. Hoe kan God, onze Schepper en Vader via Mozes dit gebod geven, om via dezelfde Mozes voedselwetten te geven die in geen geval een gevaar vormen voor onze gezondheid? Is dat dan geen valse getuigenis geven, iets wat Hij verboden heeft? Of zijn er mensen die daadwerkelijk alle geboden via Mozes als ontbonden zien? Dus je mag stelen, moorden, echtbreken, kwaadspreken enz.? Nee, dat mag nog steeds niet. Maar wat wel kan, is dat als iemand deze geboden niet heeft onderhouden, wat het handelen tegen de naastenliefde is en deze persoon ziet zijn fout, verbetert zich en gaat zich wel aan de naastenliefde houden, dat deze dan vergeven wordt. Je kunt zelf wel nadenken dat het offer van Yeshua niet inhoud dat iedereen maar tegen de naastenliefde in kan handelen en dan verwachten dat ze in de hemel terecht komen. Als die gedachten voor ieder helder en simpel is, waarom is dezelfde logica bij de voedselwetten ver te zoeken? Dat is meten met 2 maten. Wat goed voor je uitkomt, dat kiezen we. Dat kunnen we ook in een ander woord omschrijven: Eigenliefde. De geboden staan voor liefde tot je naaste en tot God. Dus gegeven met een zuivere en belangrijke reden evenals alle geboden uit liefde gegeven zijn. Eigenliefde is geen liefde, dat is ego.

Dus ben je 1 met Yeshua, dan is alles rein. Ben je dat niet, dan is niet alles rein en kun je voor je eigen gezondheid je toch beter houden aan de voedselwetten. Dat is een hele korte vertaling van wat er in mijn ogen hier staat. En trouwens, als je 1 bent met Yeshua, dan denk je er niet aan om onrein voedsel te nemen, omdat je dan weet waarom dit als onrein betiteld is.