Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen " antithese" >> Kan Yeshua/Jezus wel “de Koning van Israël” zijn?

Als we de genealogie volgens Lukas bekijken, dan zien we staan: “Jezus, … zoon van, naar men meende, Jozef, zoon van Heli [Eli], …”. In het Grieks staat er “huios” te lezen in plaats van “zoon (van)”. Huios betekent “een zoon (bij geboorte of door adoptie), afstammeling”. Figuurlijk gesproken is het iedereen die ‘dezelfde natuur/aard/karakter’ heeft als hun vader.
De vertaling “naar men meende” is van het Griekse “enomizeto”. Dit is van het werkwoord “nomizo”, wat afkomstig is van “nomos”, wat “wet” betekent. Nomizo betekent “ik beoefen, volgens de gebruiken, ik acht/denk/veronderstel/neem aan”. De beste vertaling zou zijn “volgens de gebruiken”:

“En hij, Yeshua/Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon. *Hij was, volgens de gebruiken, zoon van Jozef, zoon van Heli,*

* Hij was – ben [adoptiezoon]-Josef, ben [schoonzoon]-Heli, …

Zo begint Lukas aan zijn lijst. Hij vermeldt in vers 23 volgens de Griekse vertaling slechts een keer het woord voor zoon “huios”, wat zowel bij geboorte of door adoptie kan zijn en vervolgt dan: “tou Eli tou Matthat tou Leui tou Melchi …”, vertaald: “de Heli, de Matthat, de Levi, de Melchi, …”.

Matthéüs begint met het vermelden waar zijn genealogie betrekking op heeft; van wie het is. Hij plaatst als het ware een titel, waarin hij vermeldt: “Yeshua HaMashiach ben-David ben-Avraham”; in het Grieks: “Iesou Christou huiou Dauid huiou Abraam”.
Als hij dan met de opsomming begint, spreekt hij over “verwekken” en begint hij bij Avraham/Abraham. Hij eindigt met Jozef, die de man van Mirjam/Maria is, uit wie Yeshua/Jezus geboren is. Van Jozef op Yeshua/Jezus spreekt hij niet meer van “verwekken”, zoals hij dat in de titel ook niet heeft gedaan. Dit “verwekken” komt overeen met het Hebreeuwse woord “zera”.
Lukas haalt de geslachtslijn aan van Mirjam/Maria, wiens vader Heli is en Matthéüs haalt de geslachtslijn van Jozef aan, die getrouwd is met Mirjam en diens zoon Yeshua/Jezus niet enkel als “stiefzoon” in zijn huis heeft gehaald, maar hem heeft geadopteerd. Jozef was degene die op de 8ste dag na Yeshua’s geboorte met hem naar de Tempel is gegaan om hem te laten besnijden.

Uit de lijn David - Salomo

In Genesis 49:10 staat te lezen dat de scepter niet van Yehudah/Juda zal wijken, totdat Silo komt. Opmerkelijk dat toen b’nei Yisra’el/de kinderen van Israël een koning wilden, dat onze God toen via zijn profeet Shmu’el/Samuël de Benjaminiet Sha’ul/Saul tot koning heeft gezalfd. De enige verbinding die David ben-Yisaï [zoon van Isaï], van de stam Yehudah/Juda, met Saul had, was het verbond wat hij met Sauls zoon Jonathan was aangegaan (I Samuël 18-20). Toch werd David door God via Gods profeet Samuël tot koning gezalfd, en wel toen Saul nog in leven was en nog koning was.

Tegen David heeft onze God gezegd dat zijn zera [zar-acha זרעך = jouw zera] na hem [achareicha אחריך = achter u/na u (nadat David overleden is)] zal regeren en dat hij [Davids zera] een huis voor יהוה [YHWH] zal bouwen [II Samuël 7:12-13]. En dat gebeurde ook! Salomo, Davids zoon, regeerde na hem over (wat ik noem) Groot Israël en bouwde een huis voor יהוה. Echter, er staat ook te lezen dat zijn troon in zijn koninkrijk ad-olam [voor altijd/eeuwig] zal worden bevestigd en dat is niet gebeurd. Zo regeerde Salomo’s zoon Rehabeam niet niet over Groot Israël, maar over het kleinste deel, het zuidelijke koninkrijk genaamd Judea. En zo ook al zijn nazaten, tot en met Jechonia/Chonia. Daarna stopt het. De nazaten van Chonia worden door יהוה, Onze God, niet als nazaten voor de troon meegerekend (Jeremia 22:28-30; II Koningen 24:6-16; Jeremia 39:6; II Koningen 25:7).Hoe zit dit nu? Heeft onze God aan David een belofte gemaakt, welke de Almachtige en Alwetende achteraf bekeken toch niet na kon komen? Nog een vraag om antwoord op te vinden.