Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen "Er wordt gezegd ..." >> Matthéüs 28:19 _ Een gebod wat aan iedere christen gegeven is?

Matthéüs 28:19 _ Een gebod wat aan iedere christen gegeven is?

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen."

16 Av 5779 | 17 augustus 2019

Rabbi Yeshua [Jezus] is na zijn opstanding uit de dood nog ruim een maand (40 dagen) onder zijn talmidim [discipelen/leerlingen] verschenen, waarin hij het een en ander heeft uitgelegd. Daarvoor heeft hij 24/7 met 12 van zijn talmidim opgetrokken en hen als Meester/Leraar de Torah en de Profetieën uitgelegd en onderricht. Dit heeft hij sowieso 1 jaar gedaan en volgens de meesten onder ons 3 jaar.

De woorden van Matthéüs 28:19 sprak hij tot zijn 11 overgebleven talmidim, die vóór zijn dood 24/7 bij hem waren. Dat de woorden van vers 19 tot de overgebleven 11 is gericht, is te lezen in vers 16 van hetzelfde boek en hoofdstuk. Ze moesten van Jeruzalem naar een berg in Galilea gaan vanwaar Yeshua de woorden, te lezen in de verzen 18 t/m 20, tegen deze 11 heeft uitgesproken.

Yeshua onderwees als Jood zijnde zijn talmidim, die ook allen Joden waren.
Vanwege de tekenen die hij heeft verricht, zullen er ook mensen van andere huizen/natiën tussen de bevolking hebben gezeten wanneer Yeshua zijn onderricht tot de bevolking richtte. Echter waren allen bekend met de riten en gewoonten, die vandaag-de-dag als jodendom wordt omschreven.

Als we bovenstaande alinea’s tot ons nemen en deze toetsen aan de hand van de Bijbel; is het dan logisch vandaag-de-dag te denken dat je als ‘weder(om) geboren christen’ je aan de opdracht moet houden uit alle natiën de mensen het Goede Nieuws te verkondigen en ze te dopen tot christenen? Is dit niet eigenlijk een citaat uit z’n verband halen?

Als jongeling van 12/13 jaar heeft ieder Jood gezegd bekend te zijn met de Instructie [Torah] van יהוה en met de gevolgen die uit het opvolgen/niet opvolgen hiervan voortvloeien, dat die vanaf nu op hun eigen schouders rusten en niet meer op die van hun ouders/opvoeders.

Laten wij de 11 overgebleven talmidim vanaf deze leeftijd in ogenschouw nemen en de jaren aan levenservaring plus het groeien in overtuiging meetellen, tot aan ongeveer 30/40 jaar, toen ze een rabbijn tegenkwamen die op een dusdanige manier over de Instructie, Profeten en Schriften [TeNaCH/OT] sprak, dat ze hem zijn blijven volgen en zodoende wederom ‘in opleiding’ zijn gegaan bij deze rabbijn voor sowieso een jaar.

Toen brak het moment aan dat de Herder van zijn kudde werd weggenomen, die op hun beurt ieder een kant op vluchtten en daarmee feitelijk aan hebben gegeven dat het aan hen geleerde nog niet in hun wezen was geland. Ook op het moment van weerzien na de opstanding was het nog niet geland, hoewel bij enkelen de ogen beetje bij beetje werden geopend. Idem dito tijdens Yeshua’s Aliyah [opgaan] naar de Mikdash [Paleis/Tempel] in HaShamayim [De Hemelen].

Yeshua heeft niet alleen maar gezegd: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen onderdompelend in de naam …” (Mt. 28:19). Hij heeft ook tegen hen gezegd: “Verlaat Yerushalayim [Jeruzalem] niet tot jullie de belofte van de Vader ontvangen hebben, die jullie van mij gehoord hebben, want jullie zullen met de Ruach HaKodesh [de Geest van God] ondergedompeld worden.” (Hand. 1:4-5). En dat is wat zij deden na Yeshua’s Aliyah!

Waarom doet men dan nu alsof iedereen zich aan Yeshua’s gebod “Ga, …” moet houden, zonder te weten wat Yeshua nu precies onderwees, en men vaak ook niet de Ruach HaKodesh hieromtrent heeft ontvangen?