Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen "Moadiem" >> Pesach פְסַח - een offer

Hoe kan Yeshua het Pesachlam zijn

Er staat geschreven dat Yochanan [Johannes] heeft gezegd dat Yeshua het Lam van God is dat de zonden van de wereld wegneemt (Johannes 1:29, 36). Herziene Statenvertaling verwijst naar Jesaja 53:5, 7 en ook naar Exodus 12:3.

Mensen die beweren dat Yeshua/Jezus niet de Messias kan zijn en ook niet de zonde van de wereld op zich kan nemen, halen de wetten van overtredingen en zonde aan, waarin staat omschreven hoe men boete kon en moest doen te tijden van de Tabernakel en de Eerste & Tweede Tempel. Daarin staat dat men een stier of een ram of een paar duiven of ongezuurde broden moest gebruiken, maar over een lam wordt niet gesproken.
Echter, als vuuroffer werden lammeren wel gebruikt, en wel elke dag. ’s Ochtends werd een lam geofferd en ’s avonds. Beide lammeren moesten een jaar oud zijn (Exodus 29:38-42).

Er is een verschil tussen “het doen van boete (offeren) na begane zonde” en “het offeren om de zonde weg te nemen”.
Geen enkel mens was en is zonder zonde (Psalmen 14:3; 53:4; Romeinen 3:9-20). Van begin af aan is een plan opgesteld om dat wat verloren is gegaan weer terug te winnen (Genesis 3:14-15).
Vóór de tijd van de Israëlieten brachten de vaders Abraham, Izaäk en Jakob en de generaties voor hen ook offers. Dit waren voornamelijk dankoffers, maar ook offers om een verbond – een contract aan te gaan. Hierbij werd bloed gebruikt.
Voordat de 10de plaag in Egypte een feit was, moest eerst een gelegenheid worden gegeven aan de mensen die God wilden gehoorzamen en Hem wilden volgen een “escape” te geven. Ook dit gebeurde met het offeren van lammeren, waarbij bloed werd gebruikt als merkteken; als verbond.

Johannes de onder dompelaar wist heel goed wat men moest offeren wanneer een zonde was begaan. Hij wist ook heel goed dat de mens dan niet meer zou zondigen, maar dat op dat moment wel vergeving van begane zonde werd gegeven. Dit alles deed men na het aan zijn gegaan van een verbond (contract) met onze God. De wereld – die ook in zonde zit – moet ook een verbond (contract) met onze God aan kunnen gaan en moet ook in de gelegenheid worden gesteld met hun offer naar onze God toe te komen voor vergeving. Het bloed en lichaam wat hiervoor is gebruikt, is die van onze Heer Yeshua/Jezus.

De gegeven regels en wetten zijn er altijd al geweest. Het verschil is dat het te tijden van Mosje en zijn generatie onze God deze op stenen tafelen en op geschrift heeft laten drukken. In de profetie lezen wij ook dat in de komende tijden onze God het (weer?) op onze harten laat afdrukken.

Daarbij moeten we ook niet vergeten dat Yeshua een Hogepriester is in de orde van Malki-Tsedek [Rechtvaardige Koning] in de Tempel waar de Tabernakel en de Eerste & Tweede Tempel een kopie van is geweest. Zoals eerder vermeld, nam(en) de priester(s) een deel van de zonde tot zich, door het offer deels op te eten.