Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English
Wet of Liefde

Home >> Artikelen "Torah" >> Wet of Liefde


Wet of Liefde

21 Cheshvan 5773 | 6 november 2012; Mark-Jan Koster

Vertaling

In mijn eerdere artikel; ‘Liefde tegenover de wereldse denkwijze-Geestelijk handelen versus verstand’, heb ik ook even kort aangehaald dat ik liefde niet als ‘wet’ kan zien. Hoe komt het dan dat er vele christelijke stromingen toch hun leven indelen en de Leer verkondigen als zijnde een absolute wet? We weten allemaal dat de Bijbel bestaat uit een oud testament en nieuw testament. Het antwoord op de vraag waarom het als wet gezien en begrepen wordt, vinden we niet in het nieuwe testament, maar in het oude. Het oude testament is het Joodse geloof en wordt Tenach genoemd, of beter Tanakh. Deze is weer onderverdeeld in 3 delen, namelijk de Tora, Nevi’im en Ketuvim. De Tora staat voor de 5 boeken van Mozes1, Nevi’im zijn de profeten en de Ketuvim zijn de Geschriften. Wat hier belangrijk is, is de vertaling. Vertaling is altijd erg belangrijk en juist bij de vertaling gaat het vaak als eerste mis. Zo ook hier. Via mijn zus ben ik gewezen op: https://www.biblegateway.com Daar staan verschillende Bijbel vertalingen, waaronder ook de ‘Complete Jewish Bible’. Deze is geschreven door een zekere David H. Stern. Als je online zoekt op het woord Tora, of Thora, dan zal je voornamelijk tegenkomen dat dit ‘wet’ betekent. Volgens David H. Stern is dit niet zo en ook via Wikipedia ben ik het volgende tegengekomen:

De Thora, ook gespeld als Tora(h), (Hebreeuws: תורה) (behalve als 'Tora' ook wel uitgesproken als Nederlands-Asjkenazisch: 'Touro') is een Hebreeuws woord dat onderwijzing, leer, instructie of wet betekent.
________________

1. Via de geschriften van Lorber kunnen we lezen dat dit 7 boeken zouden moeten zijn, waarin uitgelegd wordt wat het scheppingsverhaal betekent en hoe dit tot stand gekomen is. Ook hoe de aarde opgebouwd is, evenals de schepping zelf. Het 7e boek is nog eens een profetische aanhangsel. Dit zou dan ook overeenstemmen met de 6 scheppingsdagen en 7e ‘rust’ dag, plus de zeven geesten van God ( Openbaring 1:4 ). Het getal 7 heeft een betekenis, veel meer dan het getal 5. Deze 2 boeken zijn echter al verwijderd door de Joodse geestelijken, ver voor Yeshua op aarde kwam. Of deze vernietigd zijn of toch door de Romeinen teruggevonden zijn, is mij even niet bekend.

'Wet' of 'leer'?

Wet wordt dus als 1 van de mogelijke betekenissen gegeven, maar wat als Tora nu daadwerkelijk als onderwijzing gezien moet worden? Als leer, als instructie? Laat ik een simpel voorbeeld geven:
Ieder mens heeft een begin in dit aardse leven. In een gunstig geval, wat helaas ook niet vanzelf sprekend is, heeft de pasgeborene liefdevolle ouders die bereid zijn hun kind in alle liefde op te voeden op het juiste rechte pad tot een gezonde volwassenheid. Laten we deze opvoeding eens bekijken en naast de boeken van Mozes leggen. Waarom? Omdat ook God Zijn kinderen opnieuw op moest voeden, nadat het geheel afvallig was geworden sinds de val van Adam, wat in eerste instantie de zondvloed heeft veroorzaakt en in tweede instantie de gevangenschap ( slavenarbeid ) door de Egyptenaren. Laten we eerst ‘wet’ erbij pakken. Wat houdt dit in? Simpel; ga je tegen de wet in, dan wordt je bestraft naargelang de grote van je daad. De wet is er om je daaraan te houden en het leven zo goed mogelijk voor iedereen te ordenen/beschermen. Vergiffenis speelt een hele kleine rol voor de mensen die tegen de wet in gaan. Als je betrapt wordt krijg je onmiddellijk een straf opgelegd. Dat is wat ‘wet’ inhoudt. Als je de boeken van Mozes dus ook als wet gaat zien, dan betekent dit dat God/Jehovah meer een rechter is dan een liefdevolle Vader. En dat je dus ook niet zo snel kan rekenen op vergiffenis, zoals Yeshua dat gedaan heeft met o.a. de persoon die ook aan het kruis hing tegelijk met Yeshua. Dat zou onmogelijk zijn, want die persoon heeft grof tegen de wet in gehandeld!
Wat wel zo is en dat weten we allemaal, is dat kleine kinderen in hun begin van hun ontwikkeling wel duidelijk verteld moet worden wat wel kan en wat niet en waarom, anders hebben ze geen richtlijn. Maar naast deze basis moet wel de vrijheid geboden worden om zelf in te laten zien dat de gegeven regels voor hun eigen bestwil zijn en dan zal zo’n persoon makkelijk de regels volgen uit eigen vrijheid. Wordt een kind gedwongen door een wet met straffende ouders erachter, dan zal zo’n kind zich sneller verzetten tegen de gegeven regels en liefde is ver weg!
Maar als het nou wel puur bedoeld is als onderwijzing, als het wijze programma van God hoe wij het beste kunnen leven om een gezonde leeftijd te kunnen bereiken, zowel lichamelijk maar voornamelijk geestelijk, wat dan? Ziet het er dan niet al heel anders uit? Als een dokter jou een advies geeft hoe te eten en drinken en je volgt dit advies niet op, zal de dokter jou dan een straf op leggen? Nee, dat kan de dokter nooit doen. Hij/zij heeft het advies niet voorgeschreven als wet, dat kan niet. De dokter zal wel zeggen dat het je eigen schuld is dat je zijn/haar advies niet opgevolgd hebt en zal je nogmaals met klem adviseren toch het eerdere advies op te volgen, anders kan de dokter niet instaan voor je gezondheid. Zie je het verschil tussen wet en onderwijs/instructie/leer?

'Testament' of 'verbond'?

Om nog even verder te gaan; in Jeremia 31 wordt er gesproken over het oud verbond en nieuw verbond. Ik zal de Bijbeltekst kopiëren en plakken vanuit de Complete Jewish Bible in het Engels, maar dat is wel te lezen. Een groot verschil is wel dat de namen oorspronkelijk zijn, dus Juda is gewoon geschreven als Y’hudah.

30 “Here, the days are coming,” says Adonai, “when I will make a new covenant with the house of Isra’el and with the house of Y’hudah. 31 It will not be like the covenant I made with their fathers on the day I took them by their hand and brought them out of the land of Egypt; because they, for their part, violated my covenant, even though I, for my part, was a husband to them,” says Adonai. 32 “For this is the covenant I will make with the house of Isra’el after those days,” says Adonai: “I will put my Torah within them and write it on their hearts; I will be their God, and they will be my people. 33 No longer will any of them teach his fellow community member or his brother, ‘Know Adonai’; for all will know me, from the least of them to the greatest; because I will forgive their wickednesses and remember their sins no more.”

Hier wordt God als Adonai genoemd. Adonai betekent: ‘volledig ongedwongen en volkomen volmaakt’. Covenant betekent verbond en als je dan vers 32 erbij pakt;

32 “For this is the covenant I will make with the house of Isra’el after those days,” says Adonai: “I will put my Torah within them and write it on their hearts; I will be their God, and they will be my people.

Deze vers is in het Nederlands vertaald:

Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: “Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven.

Dit, terwijl er gesproken wordt over een verbond. Hoe kun je verbond en wet als hetzelfde betitelen? Een verbond wat een overeenkomst is. Een wet die geheel en al bindend is. Hoe kan God ooit zeggen dat Hij een nieuwe verbond zal maken, als het eerste verbond als een bindend wet gesteld is die niet aan te vullen en te breken valt? Dat er een nieuw verbond gemaakt zou worden, is in deze passage wel heel duidelijk aangetoond en naar mijn mening ook aangetoond dat het eerste verbond nooit een bindende wet kan zijn, anders kan deze nooit aangevuld worden. Weliswaar worden de maatschappelijke wetten door onze regering wel eens veranderd en aangevuld vanwege bijkomende problemen, maar we hebben het hier over God die heel goed weet wat de mens nodig heeft. Daarom is het geen wet die gegeven is, maar een verbond, die wel makkelijker aan te passen is, zonder het eerste verbond te ondermijnen! In deze Bijbel passage vergelijking; ‘Jewish Bible en Nederlands’ zie je ook dat ‘wet’ wederom vertaald is vanuit Torah. Zoals eerder gezegd, Tora betekent ook leringen, dus er kan ook staan; ‘Ik zal Mijn Woord ( leringen ) in hun binnenste geven en in hun harten schrijven’…….En de rest zegt ook veel. Als het nieuwe verbond komt ( Messias ) dan zal iedereen Hem kennen als Adonai en niemand zal als leraar op hoeven te staan om te leren wie Adonai is, want iedereen kent Hem dan. Ook dit is terug te vinden in Jeremia 23:6

and the name given to him will be
Adonai Tzidkenu [Adonai our righteousness].

Wat hier dus staat is dat diegene die naar ons gestuurd zou worden om een nieuw verbond te maken/geven, als naam Adonai Tzidkenu gegeven wordt. Wat Adonai betekent heb ik al eerder aangegeven en Tzidkenu betekent onze rechtschapenheid. Als laatste wordt ook gesproken dat Hij hun goddeloosheid zal vergeven en hun zonden niet meer zal gedenken. Is Yeshua niet gestorven ( lichamelijk ) voor onze zonden? Vergeet ook niet dat Adonai, of Eloi en noem maar op, aparte benamingen zijn van God, maar JHWH/ Jehowah zegt alles over God. Daar zit Adonai in, daar zit El in, daar zit Hhelyon in enz. Het Joodse volk mochten Zijn volledige Naam nooit uitspreken ( respect, ongeletterd ), vandaar dat God zich kenbaar heeft gemaakt met bijvoorbeeld Adonai, enz.

Verbond → huwelijk

Maar we hadden het over verbond. Vraagje, hoe kan een verbond een wet zijn? Ja, een verbintenis zou nageleefd moeten worden en zeker een verbintenis met God. In de eerder aangehaalde Bijbeltekst geeft God ook het huwelijk als voorbeeld waarin Hij zegt;

even though I, for my part, was a husband to them,” says Adonai.

Hij heeft ook het trouwen vaker aangehaald als voorbeeld voor Zijn relatie met ons en wij met Hem. Maar in hoeverre wij dit verbond naleven is onze keuze. Zoals een getrouwd stel ook zelf de keuze maakt om bij elkaar te blijven of uit elkaar te gaan. Hetzelfde met het verbond dat Jehovah met ons gemaakt heeft. Het is onze keuze in hoeverre we dit verbond naleven. De gevolgen van onze keuzes leren we kennen in ons leven, wat ons weer dichter bij het verbond zou moeten brengen. Een verbond verbreken is natuurlijk niet goed en zuiver te noemen en God wil dit huwelijk met ieder van ons herstellen en in stand houden. Zou het een wet zijn, dan zou de eerste misstap buiten dit verbond om onmiddellijk zeer zware gevolgen hebben en vergiffenis ver weg. Om maar niet te spreken over meerdere misstappen. Ik hoop dat ik dit verschil nu duidelijk heb kunnen maken.

Nieuwe Verbond is Messias

Wat ik ook nog vreemd vind, is dat in Jeremia vertaald in het Nederlands wel gesproken wordt over een oude verbond en nieuwe verbond, maar dat dit verbond zelf vertaald wordt in oud testament en nieuw testament? Testament is weer het opleggen van de wil, dus vergelijkbaar met ‘wet’. Hoe kan een testament trouwens ooit vervangen of aangepast worden? Onmogelijk! De ‘Complete Jewish Bible’, wat dus vertaald is vanuit het Hebreeuws, wordt wel gesproken over het oude verbond en nieuwe verbond. Volgens de Joden moet dit nieuwe verbond nog komen, omdat volgens hun de Messias nog moet komen. In Jeremia 23:5,6 wordt hierover gesproken. Ik kopieer weer even vanuit de Complete Jewish Bible:

5“The days are coming,” says Adonai when I will raise a righteous Branch for David. He will reign as king and succeed, he will do what is just and right in the land 6 In his days Y’hudah will be saved, Isra’el will live in safety, and the name given to him will be Adonai Tzidkenu [Adonai our righteousness].

Hier staat dat vanuit de stam van David een rechtvaardige Spruit gegeven zal worden, als troonopvolger. Dit is ook te vergelijken met het verbond dat God met David gemaakt heeft in Samuël 7:12-16. Branche is bijvoorbeeld aftakking en in het Nederlands dus vertaald naar Spruit. Hij zal als Koning regeren. Koning der Joden dus. Ook grappig te zien dat Yeshua in Bethlehem geboren is, de stad die David gebouwd heeft.( Info Lorber ) Via internet vind ik dat David uit Bethlehem komt, maar volgens mij was het toen nog geen stad te noemen. Ook een klein kanttekening waar je misschien niet heel veel aan hebt, is dat David in het Hebreeuws DWD is en dat DWD in cijfers het getal 14 voorstelt. D = 4 en W = 6. In het geslachtsregister uit Mattheus 1:17 zie je hier een vergelijking. Daarin merkt Mattheus op dat vanaf Abraham tot aan David 14 geslachten telt. Vanaf David tot de Babylonische overvoering ook 14 geslachten telt en vanaf dat punt tot de geboorte van Yeshua ook 14 geslachten telt. Interessant. Bethlehem is ook de voorspelde geboorteplaats van Yeshua, te lezen in Micha 5:1. Daar staat ook dat deze Bethlehem in Judea bevind. 1 van de redenen dat de Joden nog steeds wachten op deze Verlosser, is vers 6. We kunnen absoluut niet zeggen dat het leven in Israël veilig is. En de Romeinen waren er nog steeds toen Yeshua al met Zijn leringen bezig was.

Yisra'El

Maar wat betekent Israël eigenlijk? Als we teruggaan naar de boeken van Mozes, dan lezen we in Genesis al vanaf hoofdstuk 27, dat Jakob zijn vader en broer bedrogen heeft, maar na jaren weggeweest te zijn, beter inzicht heeft gekregen en een keer een droom heeft gehad waarin God tot hem sprak, kreeg hij uiteindelijk na zijn strijd een andere naam toegekend; Israël. De naam die in die tijd gegeven werd aan een persoon, komt overeen met het karakter van die persoon. Net zoals Simon bar Jona ('Simon, zoon van Jona') de naam Petrus werd gegeven, vanwege zijn rotsvast geloof. Petrus betekent ‘rots’. Op deze rots ( vast geloof ) kan God ook Zijn gemeente bouwen, niet op los zand! Dus ieder die dit rotsvast geloof heeft, heeft zijn/haar sleutels al in de handen van het hemelrijk! Dus niet Simon had deze sleutels om materieel zogenaamd te overhandigen, maar zijn geloof had de sleutels. Dit lees je ook heel duidelijk in de Statenvertaling, Mattheus 16:17-19

17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. 19 En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

Duidelijker kan het niet. Simon kreeg pas de naam Petrus na aangehaalde gebeurtenis van Simons belijdenis over Yeshua! Critici die trouwens zullen zeggen dat Simon eerder Petrus werd genoemd, even een kleinigheid; zoals iedere leerling is het handig eerst alles in klad of memo vorm op te schrijven en later als verhaal in orde te maken. Als bewijs hiervoor verwijs ik naar Mattheus 10:4, waarin verteld wordt: ‘Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.’ Op dat moment kon Mattheus dit niet weten, dit wist hij pas nadat het gebeurd was. Lijkt mij wederom duidelijk.
Dit even tussendoor, terug naar Jakob. Jakob betekent bedrieger ( de voet lichten, Genesis 25:26 en daarna 27:19 ) maar na de strijd/worsteling met God is hem de naam Israël gegeven. ( Genesis 32:28 ) Volgens een aantal websites die ik bezocht heb betekent Israël:

Het woord Israël betekent letterlijk: Yisra(h) = hij strijdt of hij heerst en El = God. God geeft de betekenis van de naam Israël, “hij strijd met God” of “hij heerst met God” of “hij heeft God overmocht”.

Als Yisra strijd betekent en El God, dan kun je het volgende zeggen; Het is geen strijd met God om Hem te overwinnen, maar een strijd met Satan, om je volledig over te geven aan de Wil van God. In het Engels wordt ook alleen ‘triumphant with God’ genoemd, dus een overwinning met God, op Satan. In de Bijbel staan meerdere voorbeelden over strijd. Bijvoorbeeld Mattheus 11:12

12 En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.

Verandering begint bij overgave

Waarom vanaf Johannes de Doper? Omdat vanaf Johannes de Doper boetedoening sterk naar voren komt en daarna bij Yeshua. Ik kom op Johannes de Doper later nog terug, wat hier zeer zeker mee te maken heeft. Ander voorbeeld, Mattheus 5:29-30

29 Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. 30 En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

Hoe kan je lichaam nou in hel geworpen worden, als het je ziel en geest is die naar het geestenrijk gaat, niet je lichaam? Ook hier wordt weer de fout gemaakt van letterlijke interpretatie. Hoe kun je nu goed zien en leren, als je 1 oog mist? Yeshua heeft in Mattheus 6:22-24 nog een keer over het oog, namelijk als lamp ( licht ) van ons lichaam. Een boos oog wordt in het Hebreeuws gezien als ‘vrekkig’. ( Bron CJB ) Hoe kun je je medemens nou helpen met arbeid, als je 1 arm mist? Maar als jij met 1 oog naar jouw eigen vrouw/man kijkt en met je andere oog ook andere vrouwen/mannen bekijkt, dan zal je juist geestelijk gezien de verkeerde oog af moeten wenden met geweld, d.w.z. met innerlijke strijd. Of niet vrekkig moeten zijn, maar vrijgevig. Dus een goede oog hebben, zoals het in het Hebreeuws omschreven wordt. Net zoals je met 1 arm Gods werk doet en wil doen, maar met de andere arm geheel en al de wereld wil dienen. Geloof me, dat kost erg veel strijd! En alleen deze strijd, dit geweld wordt hier omschreven, geen uiterlijk geweld! En als je deze strijd gestreden hebt, kun je daadwerkelijk zeggen; ‘niet ik leef maar Christus in mij leeft’! Strijden over geloof tot je overgave daaraan, is altijd als synoniem ‘nacht’ gegeven. Denk maar aan Nicodemus die in de nacht Yeshua kwam bezoeken. Denk maar aan het scheppingsverhaal, waar na elke ontwikkeling/periode de nacht aangegeven wordt ( van de avond naar de morgen ) totdat men in volledig licht staat. Zo ook bij Jakob. Bij het aanbreken van de dageraad vroeg God aan Jakob voor overgave ( ‘laat Mij gaan’ in Genesis 32:26 ) Bij de opmerking van Jakob dat hij Hem niet wil laten gaan totdat Hij hem zegent, geeft hij deze overgave aan God, krijgt de naam Israël en wordt gezegend. Dat deze man God was in een verhullende/Engel gedaante, kun je lezen in vers 30. Dan zou Israël dus heel goed kunnen betekenen; ‘complete overgave aan God door strijd’, door simpelweg te kiezen via Zijn Wil te leven. Dit betekent ook dat ieder mens zijn eigen Israël moet bereiken, zijn eigen strijd moet overwinnen. Als we dan weer terug kijken naar Jeremia 23:5,6, dan kun je concluderen dat in de dagen dat de Messias er is, Israël veilig zou moeten zijn, maar wordt hier dan letterlijk het land Israël mee bedoeld, nu we de betekenis weten van Israël? Ik ben van mening van niet. Wat ik wel kan zeggen, is dat als je in de buurt van deze Messias bent, je wel veilig bent. Of als je zelf je eigen Israël bereikt hebt, dus je eigen strijd overwonnen hebt, dan zal je ook veilig zijn. Kijk alleen maar naar de uitspraak van Yeshua in Johannes 8:51;

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid.

Materie sterft natuurlijk altijd af, maar zoals bij alles hebben de uitspraken van/via God altijd als eerste een geestelijk innerlijke betekenis en ten tweede een vergelijkbare materiële betekenis. Hier heeft Hij het overduidelijk over je geestelijke leven.

Immanu'El

Nu we Israël op deze manier bekijken en het eigenlijk niet in eerste instantie een letterlijke plaats betekent, kunnen we ook weer even terug kijken naar de beloofde Messias. In Jesaja 7:14-16 staat omschreven dat juist in die periode de Messias zou komen

14 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten. 15 Boter en honig zal Hij eten, totdat Hij wete te verwerpen het kwade, en te verkiezen het goede. 16 Zekerlijk, eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade, en te verkiezen het goede, zal dat land, waarover gij verdrietig zijt, verlaten zijn van zijn twee koningen.

Immanuël betekent: God is met ons. Ten tijde van Yeshua waren de Romeinen de heersers en had Israël dus geen Koning meer met absolute zeggenschap! Alleen de Romeinen hadden het volste recht en dus ook het ‘jus gladii’. ( zwaardrecht, recht tot veroordeling doodstraf ) Dit is ook de reden waarom Yeshua gekruisigd werd, omdat de toenmalige geestelijken Zijn berechting ( tot doodstraf ) volgens het boekje wilde uitvoeren! Hij wordt daarna Yeshua genoemd. Yeshua betekent Redder, of Verlosser. In Jesaja wordt geprofeteerd dat God de enige Redder, Verlosser is. Jesaja 43:10-12

10 “You are my witnesses,” says Adonai, “and my servant whom I have chosen,
so that you can know and trust me and understand that I am he — no god was produced before me, nor will any be after me.
11 I, yes I, am Adonai; besides me there is no deliverer. 12 I have declared, saved and proclaimed — not some alien god among you. Therefore you are my witnesses,”
says Adonai. “I am God.

Verlosser! Van wat?

Hier is het vertaald met ‘deliverer’. Dit betekent Verlosser, Redder. In de King James versie zien we wel savior staan. In het Nederlands? Heiland. Hoe kan ik vanuit de Nederlandse vertaling ooit op uit maken wat hier daadwerkelijk gezegd wordt? Niet! Als je ook dit vergelijkt met ‘wet’, dan gaat dat weer niet op. Hoe kan een God een wet opleggen die niet verbroken kan worden, tegelijkertijd ook de Verlosser zijn? Verlossing is liefde, zo ook een lering. Yeshua getuigd van Hemzelf ook als Ik Ben, wat de betekenis is van Jehovah, te lezen in Johannes 8:58

Yeshua said to them, “Yes, indeed! Before Avraham came into being, I AM!”
Yeshua zei, “jazeker! Voordat Abraham bestond, Ik Ben!”

Nu nog iets anders.

Dopen, onderdompelen of overgave?

Laten we Johannes de Doper erbij halen. Laten we dan meteen Markus 1 vers 8 erbij halen. In het Nederlands wordt hier gesproken over dopen met water. En Yeshua zal dopen met de Heilige Geest. In de ‘Complete Jewish Bible’ wordt dit vertaald met ‘Immerse’. In andere Engelse vertalingen met Baptized. Maar ‘immerse’ heeft een heel andere betekenis. In de vertaling die ik heb van van Dale wordt ook ‘onderdompelen’ genoemd, maar ook het volgende;
he immerses himself completely in his work;
hij gaat helemaal op in zijn werk

Met andere woorden, weer die totale overgave! Wat was de reden waarom Johannes de Doper mensen besprenkelde met water en wat was de voorwaarde van de doop? Mensen kwamen naar hem toe om schuld te bekennen van hun zonden en na de bekentenis doopte Johannes hen met water. Dit zie je ook in vers 5 van Markus 1:

5 En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden.

Hij doopte hen belijdende hun zonden. Belijden = openlijk uitkomen. Zonder deze belijdenis was de doop dus niet mogelijk. Om dit te doen, vraagt ook om overgave. Je bekent niet zo snel je eigen zonden. Water is een teken van deemoed/nederigheid. Het stroomt van hoog naar laag en niet andersom. Wat ik hier probeer te zeggen, is dat de doop niet alleen maar water over je heen laten stromen is, wat voor water dan ook. Een ware doop is jouw wil compleet overgeven aan de Wil van God. Dit moet een eigen keuze zijn. Als iemand zich laat dopen en vervolgens alles doet wat God geadviseerd heeft niet te doen, dan zal zo’n doop natuurlijk niets voorstellen. Een klein kind dopen die zelf nog geen keuze kan maken, vind ik daarom ook vreemd.

Ruach HaKodesh (de Heilige Geest)

Johannes de Doper zegt hier dat Yeshua zal dopen met den Heiligen Geest. Laten we even kijken hoe dit staat in de ‘Complete Jewish Bible:

7 He proclaimed: “After me is coming someone who is more powerful than I — I’m not worthy even to bend down and untie his sandals. 8 I have immersed you in water, but he will immerse you in the Ruach HaKodesh.”

Als de doop zelf alleen zou betekenen ‘water over je heen laten stromen/onderdompelen in water’, dan doopt Yeshua dus niet, want die doopt niet met water. Alleen hier kun je al opmaken dat met de doop heel iets ander bedoeld moet worden. Als ik dan weer het woordje ‘immerse’ zie, dan blijf ik bij de ‘totale overgave’ wat de ware doop voor moet stellen. Laten we dan ook bekijken wat eigenlijk ‘Ruach Hakodesh’ betekent. Via o.a. Wikipedia heb ik het volgende gevonden:

Roeach Hakodesj (Hebreeuws: רוח הקודש, de Heilige Geest) is een Hebreeuwse aanduiding voor God of voor Goddelijke inspiratie. Een synoniem hiervan is , 'de adem van God', waarvan ook de naam Rachel direct is afgeleid.

Het Hebreeuwse woord 'roeach' betekent wind, geest of adem. 'Hakodesj' betekent '(van) het heiligdom'.

Als we teruggaan naar de schepping, dan zien we dat God blies door de neusgaten van Adam om hem levend te maken. Dat is dus gebeurd door Zijn Adem, Zijn Wil. Je kunt wel iets willen scheppen uit liefde, je kunt wel iets creëren vanuit je kennis, maar alleen de wil, het ‘er zij’ kan alles tot stand brengen. Dus wat Johannes heeft gezegd over Yeshua, is dat Yeshua doopt met de Levend gevende Adem van het Heiligdom. Met de Wil van God! En ook hier geldt, net zoals bij Johannes, complete overgave aan deze Wil, anders kan er niet gedoopt worden. Dit betekent ook dat Yeshua deze Wil uit moet leggen, want zonder de kennis van Gods Wil kun je moeilijk jezelf daaraan overgeven. Wat is deze Wil? Liefde ( Mattheüs 22:34-40 ) En dit heeft Hij ook 3 jaar lang gedaan en heeft discipelen tot zich genomen. Johannes de Doper geeft heel duidelijk aan niet te kunnen dopen met de Heilige Geest, dat kon alleen Yeshua. Pas nadat Yeshua klaar was met Zijn Leer/inwijding aan de Apostelen en na de wederopstanding, kon Hij de Heilige Geest uitstorten over Zijn leerlingen en konden ook zij dopen met de Heilige Geest. Niet eerder! Als een Johannes de Doper niet met de Heilige Geest kon dopen, terwijl hij Aartsengel Michaël1 was, dan moet er heel wat gebeuren wil je dit kunnen! Ook iets om over na te denken, want tegenwoordig wordt dit wel als heel vanzelfsprekend gehouden! Als Johannes de Doper dit niet kon en Zijn leerlingen pas nadat Yeshua de Heilige Geest uit had gestort, waardoor ze ook vreemde talen konden spreken, ( Handelingen 2 ) wie zijn wij dan om zomaar te dopen met de Heilige Geest? ( wil van God ) Deze leerlingen hadden niet ineens een spoedcursus vreemde talen achter de rug. Nee, ze kregen deze mogelijkheid doordat zij 1 werden met hun eigen geest gelijk aan God. Het wedergeboren verhaal bekend bij het gesprek met Nicodemus ( Johannes 3 ). Alleen God weet hoe ver deze connectie bij ieder mens is en dit gebeurde bij Zijn leerlingen ook pas na 3 jaar intensieve inwijding en overgave. Nu ga ik even door met de discipelen, want ook dat moet beter begrepen worden.

________________

1. In Mattheus 11:10 en 14 staat dat hij Elia was. Er staat zelfs dat hij meer dan een profeet was, want het is Zijn engel die als wegvoorbereider komen zou. In Daniël 12:1 staat dat Aartsengel Michaël de vorst is die komen zal als wegvoorbereider. Er staat weliswaar niet letterlijk wegvoorbereider, maar wel dat hij komen zou. Als we dit optellen; Elia meer dan een profeet, hij is een engel, dan kan dat alleen Michaël zijn. Ook via Lorber wordt gezegd dat zowel Elia als Johannes de doper Aartsengel Michaël was en dat hij voor de wederkomst nog een keer zal komen, wederom als wegvoorbereider.

Talmid (discipel)

Laten we kijken naar Johannes 1:35. Daar kom je het begrip ‘discipel’ tegen. In de Jewish Bible wordt hier gesproken over talmidim, wat meervoud is van talmid. We weten dat dit ‘leerling’ betekent en dat Rabbi ‘leraar’ betekent. Nu heb ik ergens vernomen dat de verhouding tussen talmid en Rabbi veel intenser is dan simpel wat wij nu kennen als leraar en leerling. Wat voor verschil? Hier hebben we het weer, totale overgave van de leerling! Tijdens het proces steeds bij de leraar aanwezig zijn. Samen eten, slapen enz. Je gaat als leerling helemaal op in de gewoonte en dus leer van de leraar. You’ll immerse yourself completly ... Dat is dus even andere koek dan simpel een paar uurtjes in de schoolbanken zitten! Yeshua nam ook van zijn discipelen, 12 apostelen tot zich. In het Jewish Bible wordt hier het woord; emissaries voor gebruikt. Dit betekent weer ‘bode, afgezant’. Dat is dus even wat meer dan een simpele leerling. Deze 12 bleven dan ook bij Hem 3 jaar lang, dag in dag uit. ( af en toe ging wel 1 weg, maar die kwam altijd weer terug. Deze ene was Judas Iskariot ) Zodoende werden zij volledig ingewijd in Zijn Leer.

Het Koninkrijk

Hij vertelde daarbij constant dat Zijn Rijk niet van deze aarde is, maar dat Hij een hemelse rijk verkondigd. Dit kun je ook lezen in Mattheüs 10 vanaf vers 6 en dan met name vers 8 en 9, waarin staat dat ze er ook geen materiele goederen voor terug mogen vragen ( geld verdienen ). Hij vertelde ook dat de profetie niet bedoeld was voor materiele zaken, zoals het verdrijven van de Romeinen. Sterker nog, hij heeft letterlijk gezegd: “geef de keizer wat van de keizer is” ( Mattheüs 22:15-22 ) Ook in Lukas 17:20-21 staat heel duidelijk dat het Koninkrijk Gods niet komt met uiterlijke vertoning;

20 En gevraagd zijnde van de farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.
21 En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.

Dit is de Nederlandse Staten vertaling. In het NBG ’51 staat het laatste gedeelte vertaald als ‘bij u’ i.p.v. binnen ulieden. Laten we ook het CJB er weer bij halen:

20 The P’rushim asked Yeshua when the Kingdom of God would come. “The Kingdom of God,” he answered, “does not come with visible signs; 21 nor will people be able to say, ‘Look! Here it is!’ or, ‘Over there!’ Because, you see, the Kingdom of God is among you."

Wederom vertaling die veel kan zeggen. Als het inderdaad ‘bij u’ is, wat ook de betekenis is van ‘among you’, dan zegt Yeshua hier letterlijk dat Hij het Koninkrijk Gods is. Als dat zo is, dan zou de vertaling ‘binnen ulieden’ alleen correct kunnen zijn als wij de werdergeboorte bereikt hebben waarover gesproken wordt in Johannes 3, het gesprek met Nicodemus. Laten we nog een andere vers erbij pakken die hier meer duidelijkheid over kan geven, Mattheus 26:29;

29 En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders.

Als het Koninkrijk in ons zit, dan slaat deze vers geheel nergens op. Als Yeshua Zelf het Koninkrijk is, dan drinkt Hij niet eerder wijn ( met ons ), totdat wij ook deelnemen aan dit Koninkrijk.

Om weer terug te komen op Jeremia, als bewijs dat niet alleen Yeshua dit gezegd heeft, maar dat dit al bekend was via de profeten: Jeremia 31:31 of 30

“I will put my Torah within them and write it on their hearts;

Je hart is innerlijk, niet uiterlijk. Within them is eigenlijk ook binnen brengen. En Tora weten we nu, dat is Zijn Leer, Zijn Woord.

Gods Liefde; Wijsheid (Woord/Kennis); Wil (Kracht)

Nu weer even terug naar de Heilige Geest. Dat ik de Heilige Geest als de Wil/Kracht van God zie, als de levend gevende Adem van God ( Genesis 2:7), wil ik nog eens bekrachtigen via Maria ( Miryam in het Hebreeuws ) die zwanger werd door de Heilige Geest. Het was de Wil van God dat Miryam zwanger werd van Yeshua. Zoals eerder gezegd, zonder liefde kun je niets creëren. Zonder kennis kun je niet dat creëren wat je liefde wilt creëren. Zonder de wil komt echter niets tot stand/tot leven. Er zij ... en er was ... Dat is bij ieder mens zo, dus ook bij God, want wij zijn nog altijd geschapen naar Zijn evenbeeld! Dus de Heilige Geest is eigenlijk een eigenschap van God. In de Bijbel kom je wel het woord liefde en wijsheid tegen, maar dit wordt niet meteen verwezen naar een bepaalde eigenschap van God, of toch wel? We hebben al gevonden dat het Woord van God naar de aarde werd gezonden, kijk alleen maar naar Johannes 1 en bij de oude profeten het stukje over Tora, wat leringen zijn en deze Tora wat naar ons toegezonden zou worden en in onze harten geschreven zou worden. God is liefde die ook Vader genoemd wordt. Yeshua heeft het steeds over Zijn Vader die Liefde is en Zijn grootste gebod is liefde. Het Licht laat de Vader zien, het Woord getuigd over Liefde. Als we dit begrijpen dat met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest eigenlijk staat voor de Liefde, de Wijsheid en de Wil van God, dan kunnen we al tot begrippen komen die de hele drie-eenheidsleer van o.a. de katholieke kerk, totaal in het niets oplost! Sterker nog, kennis in het Hebreeuws is Jah wat in het geheel betekent: ‘Hij omvat alles zonder Zelf te worden begrepen’. Het is gewoon een gedeelte van Zijn Naam ‘Jahweh’. Dezelfde eigenschappen als liefde, wijsheid en wil kan ieder mens in zichzelf vinden en herkennen, zonder last te hebben van meervoudige persoonlijkheid ……

Hiermee kom ik meteen weer terug op het dopen verhaal en pakken we Mattheus 28:19 erbij. Hier zegt Yeshua tot de Zijnen:

19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

In deze Nederlandse vertaling vanuit het Grieks kunnen we al veel opmaken, meenemend het voorgaande; ‘onderwijst al de volken, dopende in de naam van de Liefde, de Wijsheid en de Wil en leer hen alles wat Ik u geleerd heb, zodat ook zij Mijn Woord kennen van liefde, zodat zij met hun wil ook zich daaraan kunnen onderhouden!’
In de vertaling vanuit het Hebreeuws staat het nog mooier;

19 Therefore, go and make people from all nations into talmidim, immersing them into the reality of the Father, the Son and the Ruach HaKodesh: 20 and teaching them to obey everything that I have commanded you.

Hier staat dat Yeshua tegen zijn leerlingen ( talmidim ) zegt dat zij de mensen van alle natiën tot leerlingen moeten maken en compleet in moeten wijden ( immersing, helemaal opgaan/overgaan in ) in de realiteit van de Liefde, de Wijsheid en de Wil van God! Waar blijven we nu met een beetje water sprenkelen over iemand heen? Hier wordt letterlijk gezegd dat wanneer je de Leer via Yeshua compleet hebt begrepen en dus ook compleet naleeft, je dit over moet brengen aan diegene die dit ook willen leren en een talmid wil worden. Je kunt geen leraar zijn van een Leer die je niet begrijpt!

Drie-eenheid & kinderdoop Bijbels?

Als je dan naar de christelijke kerken kijkt zoals deze nu is, met hun doop, priesters, dominees en noem maar op, dan zie ik gemeenschappen waarin men wel heel goed weet waar welk letter staat in de Bijbel, maar wat de samengevoegde letters nu daadwerkelijk betekenen is niet zoveel meer van bekend en krijgen we dus een onzinnige drie-eenheidsleer en een kinderdoop die werkelijk nergens op slaat! Kinderen kunnen zelf nog geen keuzes maken over het leven die ze willen volgen ... Nergens in de Bijbel wordt er gesproken over een kinderdoop en de doop zelf wordt, zoals hier omschreven, compleet verkeerd begrepen. En over de drie-eenheid ... Laat ik het nog moeilijker maken voor de aanhangers van de drie-eenheidsleer. Ik kan dit weliswaar gedeeltelijk hard maken via de Bijbel, maar via Lorber is hier wel wat over gezegd. In Numeri 21:14 wordt er verwezen naar het boek ‘de oorlogen van Jehovah’. Als ik via internet hierop zoek, wordt er gemeend dat dit te maken heeft met de oorlogen van het volk Israëls. Maar het boek heet niet ‘oorlogen van het volk Israëls’ maar ‘oorlogen van Jehovah’. Er wordt verwezen naar dat boek, maar dit boek zelf is nergens te bespeuren. Zoals in het begin ook al aangekondigd, is via Lorber bekend gemaakt dat Mozes 7 boeken geschreven heeft i.p.v. 5 en dus zal dit specifieke boek over de oorlogen van Jehovah ook onder de delete knop gekomen zijn. Het kan heel goed zijn dat daarin ook voorspeld is dat het volk Israëls oorlogen moest voeren, maar dit link ik meteen weer naar de strijd die ook Jakob moest voeren met maar 1 doel; ‘God accepteren en geheel overgeven aan Zijn wil uit eigen vrijheid om daadwerkelijk veilig te kunnen zijn en een eigen stuk grond te hebben om op te kunnen bouwen’. Wat hield dan de oorlogen van Jehovah in? Daarin wordt verteld dat God niet alleen de eigenschappen van Liefde, Wijsheid en Wil heeft, maar nog meerdere eigenschappen, genaamd de zeven geesten van God. Hier wordt ook over gesproken in openbaring 1:4

De 7 geesten van God

4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;

Op bovenstaande wil ik ook een ‘kleine’ kanttekening maken omdat het toch een vertaling betreft, terwijl juist in het boek ‘openbaring’ nadrukkelijk wordt gezegd hiervan niets aan te passen, wijzigen of weg te laten. Het is niet schokkend, maar kan wel leiden tot een verkeerde interpretatie. Er wordt hier gesproken over de zeven geesten. Geesten is meervoud en kan duiden op verschillende individuen, waardoor bijvoorbeeld ook de drie-eenheidsleer vandaan kan komen. Maar als we hier weer kijken naar de CJB, dan zien we hier als enige vertaald met ‘sevenfold 'Spirit'. (Zevenvoudige Geest) Dus enkelvoud die bestaat uit zevendelige eigenschappen! In het Nederlands is het woord ‘geesten’ dus ook niet met een hoofdletter geschreven, omdat meervoud niet met een hoofdletter geschreven kan worden. Alleen enkelvoud, Hij die Is. Sommige ( niet alle ) Engelstalige versies schrijven meervoud ‘spirits’ wel met een hoofdletter. Waarom? Geen idee. Ter overdenking! Nu verder.

Zoals ik de Liefde, Wijsheid en Wil al uitgelegd heb inclusief bovenstaande kanttekening, is het dus in geen geval een tegenstrijdigheid aan Efeze 4:4

4 Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping;

Wat zijn de overige eigenschappen van God? Ik zal ze alle 7 op 1 rij zetten:

 • Liefde
 • Wijsheid
 • Wil
 • Orde
 • Ernst
 • Geduld
 • Barmhartigheid wat ook wel Zachtmoedigheid genoemd wordt.

Korte uitleg. Liefde komt als eerste eigenschap in God tevoorschijn, want zonder liefde kan niets bestaan, niets gecreëerd worden. Wijsheid is het licht vanuit deze liefde. Het bezit informatie over liefde, het verteld over liefde en het helpt alles te creëren wat liefde wil creëren. Zoals gezegd kan er zonder de absolute wil nooit iets tot stand komen en komt de wil voort uit liefde en wijsheid. Vandaar dat de wil op de derde plaats komt. Nu heeft de liefde iets in gedachte om te creëren, het heeft de wijsheid om het te creëren en het heeft de wil om deze creatie levend te maken. Maar als er geen orde is om dit in goede banen te laten lopen, dan zal zo’n creatie nooit stand kunnen houden. Het zou steeds van vorm kunnen veranderen, vernietigd worden en noem maar op. Orde is essentieel. Nu hebben we er al 4, maar dit is nog steeds niet genoeg. Als er geen ernst bij komt kijken, dan zou je wel iets kunnen creëren, maar na verloop van tijd zo verveeld raken daarin, dat je het zelf weer vernietigd of een andere creatie maakt. Dat zou voor ons, als God deze ernst niet had, catastrofaal zijn! Dit betekent ook dat God wel een onmeetbare geduld moet hebben ook alles zo te laten zoals het is. En dan het laatste. Barmhartigheid/zachtmoedigheid. Werkelijk, als God deze eigenschap niet had, dan konden we inderdaad spreken over ‘wet, ‘testament’ en ‘straffende rechter’. En zoals de welbekende uitspraak van Yeshua: “de laagsten zullen de hoogsten zijn”, zo is hier ook dat als je als mens barmhartig/zachtmoedig bent, dan heb je daadwerkelijk het geduld om zelf zo te zijn zoals je bent. Dan heb je de ernst om zo te blijven. Dan heb je orde in je om je geduld en ernst niet te verliezen. Dan heb je de wil om datgene wat in jou zit, naar buiten te brengen. Dan heb je de wijsheid om dit goed uit te voeren en dan heb je de liefde om dit over te brengen aan God en aan je medemens! ( Mattheüs 22:34-40 ) Dan ben je 1 met God en kun je een kind van God genoemd worden, als evenbeeld van God. Wat waren nou die oorlogen? Als je daar nog niet achter bent gekomen en dat zou zeer triest zijn, dan nog het volgende. De schepping heeft een begin gehad. Voor de schepping moest ook in God deze eigenschappen in goede harmonie werken en zijn juiste plaats krijgen, zoals ook wij dezelfde eigenschappen in de juiste volgorde moeten zien te krijgen. Dit doen wij door vallen en opstaan, door ervaringen en keuzes die wij maken. Kortom, strijd. Bij God was dit steeds de ene eigenschap die de andere stimuleerde, zodat er altijd beweging is en nooit rust of stilstand, totdat de liefde als daadwerkelijk hoofdeigenschap naar voren kwam, waardoor de schepping tot stand gebracht werd. Wij mensen zijn geneigd lui te zijn en in onze luiheid alles naar ons toe te trekken. Wat is oorzaak oorlog nummer 1 .......?

Samengevat

Het volgende heb je tot dusver kunnen lezen;

 • Tora of Thora is geen wet, maar een lering.
 • Testament betekent het op leggen van iemands wil, wat dus hier God zou moeten zijn. Als je dan ook 1 misstap doet tegen dit testament, dan ben je geen erfgenaam meer. Maar omdat Tora een lering is en geen wet, is het ook een verbond en geen testament en is er hoop voor elke zondaar.
 • In het oude verbond kunnen we bij de profeten lezen dat de Messias die gezonden zou worden, dezelfde naam draagt als God, namelijk Adonai onze gerechtigheid. In het nieuwe verbond wordt de naam
  ( Hebreeuws geschreven ) Immanu El gegeven. El betekent God en de complete betekenis is ‘God is met ons’.
 • Dopen is vanuit het Hebreeuws naar Engels vertaald ‘immerse’ wat ook kan betekenen ‘overgave of compleet opgaan in’.
 • De drie-eenheidsleer alsof er 3 verschillende goden zijn die verschillend aanbeden moet worden, is met deze verklaring gesmolten als ijs onder vuur. In Mattheus 28:19 staat trouwens ook ‘in de NAAM van’ en niet ‘in de namen van’.

Tot slot

Dat de kerkelijk instanties toch menen om God en Yeshua als 2 verschillende te zien en daarnaast ook nog eens de Heilige Geest, dat moeten zij weten. Maar in feite is dat niets anders dan afgoderij! Iedereen weet dat de wederkomst voor deze periode is voorspelt, maar komt dat echt alleen maar door de oorlogen die nu speelt? Oorlogen hebben altijd bestaan, dat is niet de complete reden voor de wederkomst. Maar de commercie/prestatie geest ( geest kan ook als emotie betiteld worden, wat ook gelinkt kan worden naar eigenschap ) 24/7 met de wereld bezig zijn en afvalligheid van de ware juiste Leer zie ik zelf meer als een reden voor de wederkomst dan al deze oorlogen, die haar eigen oorzaak en gevolg hebben. Als ieder naar de barmhartigheid/zachtmoedigheid toewerkt, dan zal de aarde spoedig een paradijs zijn. Verschillende meningen mogen, zolang je de basis maar vasthoudt. Maar wat gebeurd er? Zodra iemand binnen een bepaald geloof een andere mening heeft, dat wordt deze verstoten. Dat gebeurde bij de Joden ( Zeloten, Essencen, Sadduceeën enz. ) waardoor strijd kwam, als ook bij de christenen ( Protestant, Katholiek, Gereformeerd ...) Er is strijd onder elkaar, geen eenheid. Dat maakt ons kapot en absoluut geen evenbeeld van God, die 1 is. Het vertroebeld ons. Maar dat eenheid niet gebeurd en kan gebeuren vanuit onze kant, dat mag duidelijk zijn. Maar als individu kan dit wel en dan zal ook die individu die dit wel bereikt, als een kalme rots zijn die niet weg te krijgen is en als een lichtend voorbeeld zijn waar ieder zich bij kan verlichten en verwarmen.