Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English

Home >> Artikelen " antithese" >> Wanneer heerst de Messias?

Wanneer heerst de Messias?

11 Chesjwan 5778 | 31 oktober 2017

Men beweert dat Yeshua [jeesjoe’a Jezus] niet de Messias kan zijn, omdat de Messias zal heersen wanneer er wereldvrede is en alle Joden de geboden van God naleven. Tevens zullen alle mensen de Ene God dienen. Nu was er in Yeshua’s tijd geen wereldvrede en na zijn overlijden zijn er alleen maar meer oorlogen gekomen. Ook dienen niet alle Joden de geboden, terwijl de Torah de Joodse gids is voor het leven. Sterker nog, het christendom ontmoedigt het naleven van de geboden. En net als toen zijn er nog steeds miljoenen mensen die in meerdere goden geloven of atheïstisch zijn. Is deze bewering correct? Is dit wat Micha 4:3; Ezechiël 37:24 en Jesaja 66:23 verklaren?

Om de beweringen te beantwoorden: We kunnen niet ontkennen dat er in Yeshua’s tijd geen wereldvrede is geweest, nog dat er na zijn overlijden (en opstanding) wereldvrede is geweest. Het tegenovergestelde is het geval:

  • Machten zijn tegen machten in opstand gekomen.
  • Koninkrijken hebben tegen koninkrijken gevochten.
  • We hebben twee wereldoorlogen achter de rug.
  • Nog steeds zijn er machten die tegen elkaar vechten.

De bewering maakt mij duidelijk dat men geloofd dat “de Messias” alleen maar aan “koning” kan worden gekoppeld en dat binnen een mun van tijd – of, minstens binnen een normale mensenleven – alles moet worden gerealiseerd. Dat is: wereldvrede; alle Joden wonen in het Beloofde Land [Israël] en leven de geboden van God na en alle mensen dienen de Ene God.
Klopt dit wel?

De Messias

In de TeNaCH1 wordt alleen de priester hamasjiach [Hebreeuws voor ‘de messias’ wat ‘de gezalfde’ betekent] genoemd. Het is waar dat profeten en koningen ook worden gezalfd, maar zij worden in de TeNaCH niet met hamasjiach aangeduid. Lees Leviticus 4:3,5,16 & 6:15 (in Herziene Statenvertaling vers 22). Lees ook eens artikel: De Gezalfde, waar ik dieper op dit onderwerp in ga.

1. Torah, Nevi’im, K(CH)etuvim [Instructie, Profeten, Schriften]

Dat de toekomstige koning “de Messias” wordt genoemd, heeft te maken met Zecharia 6 en Psalmen 110. David, die zelf koning was, bezingt dat onze God heeft gezworen aan degene die ter rechterzijde van onze God zit dat hij niet alleen zal heersen, maar dat hij ook voor eeuwig een priester is en wel in de orde van Malki-Tsedek [Rechtvaardige Koning].

Psalmen 110:1-4
Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad; uit de baarmoeder van de dageraad is voor U de dauw van Uw jeugd. De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.
Uit: Herziene Statenvertaling
Genesis 14:18-19
En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!
Uit: Herziene Statenvertaling